Bản đồ dân cư
Bản đồ giao thông
Bản đồ vùng trồng nông nghiệp
Bản đồ sông suối
Bản đồ ngập
Bản đồ hiểm họa
Bản đồ rủi ro
Bản đồ tính dễ bị tổn thương
Bản đồ phơi bày
Bản đồ tác động đến nông nghiệp
Bản đồ tác động dân cư

PHÂN VÙNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG


PHÂN VÙNG RỦI RO


PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNGHIỆN TRẠNG KTTV

CẢNH BÁO RỦI RO

© 2022 Copyright: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu